วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ต้นโกสน


ชื่อสามัญ      :            โกสน
ชื่อวิทยาศาสตร์     :     Codiaeum variegatum ( L.) Blume.
ชื่อวงศ์                :             EUPHORBIACEAE